JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

MODLITWA O PRZEMIANÊ


Jezu mój, przemieñ mnie w siebie, bo Ty wszystko mo¿esz.
Pragnê siê ca³a przemieniæ w mi³osierdzie Twoje i byæ ¿ywym odbiciem Ciebie, o Panie;
Dopomó¿ mi do tego, o Panie, aby moje oczy by³y mi³osierne, bym upatrywa³a to, co piêkne w duszach bli¼nich i przychodzi³a im z pomoc±.
Dopomó¿ mi, Panie, aby s³uch mój by³ mi³osierny, by uszy moje nie by³y obojêtne na bóle i jêki bli¼nich.
Dopomó¿ mi, Panie, aby jêzyk mój by³ mi³osierny, bym nigdy nie mówi³a ujemnie o bli¼nich, ale dla ka¿dego mia³a s³owo pociechy i przebaczenia.
Dopomó¿ mi, Panie, aby rêce moje by³y mi³osierne i pe³ne dobrych uczynków, bym umia³a czyniæ tylko dobrze bli¼nim.
Dopomó¿ mi, Panie, aby nogi moje by³y mi³osierne, bym zawsze spieszy³a z pomoc± bli¼nim, opanowuj±c swoje w³asne znu¿enie i zmêczenie.
Dopomó¿ mi, Panie, aby serce moje by³o mi³osierne, bym czu³a ze wszystkimi cierpieniami bli¼nich.
Ile razy pier¶ ma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim, tyle tysiêcy razy pragnê uwielbiæ mi³osierdzie Twoje, o Trójco Przenaj¶wiêtsza.

[¦w.s.Faustyna (1937r.),„Dzienniczek”, 163]


Powrt