JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

MODLITWA O BEATYFIKACJÊ JANA PAW£A II


Bo¿e w Trójcy Przenaj¶wiêtszej,
dziêkujemy Ci za to,
¿e da³e¶ Ko¶cio³owi Papie¿a Jana Paw³a II,
w którym zaja¶nia³a Twoja ojcowska dobroæ,
chwa³a krzy¿a Chrystusa i piêkno Ducha mi³o¶ci.

On zawierzaj±c ca³kowicie Twojemu mi³osierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukaza³ nam ¿ywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazuj±c ¶wiêto¶æ, która jest miar± ¿ycia chrze¶cijañskiego, jako drogê dla osi±gniêcia
wiecznego zjednoczenia z Tob±.

Udziel nam za Jego przyczyn±, zgodnie z Twoj± wol±,
tej ³aski, o któr± prosimy z nadziej±,
¿e Twój S³uga Papie¿ Jan Pawe³ II
zostanie rych³o w³±czony w poczet Twoich ¶wiêtych.
Amen.

(Tekst autoryzowany przez Episkopat Polski)

Powrt