JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis tomikw

SZCZELINY SAMOTNO¦CI

MODLITWY PORANNE

A JEDNAK CZAS

ANIO£ NA DRODZE

NA PROGU

DZIEÑ DOBRY, JESTEM KSIÊDZEM

DROGA CZ£OWIEKA na ¶mieræ skazanego

ANTYFONY JESIENNE

ROZMY¶LANIE DRZEWA FIGOWEGO

POD DRZEWEM ¯YCIA