JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

AKT ZAWIERZENIA MATCE BO¯EJ

DZIÊKI ZA KAP£AÑSTWO

JAK ROZMOWA...

KOCHAM CIÊ...

MODLITWA ODDANIA

MODLITWA ZA OJCZYZNÊ

MODLITWA ZMÊCZONEGO S¡SIADEM

MODLITWA O BEATYFIKACJÊ JANA PAW£A II

MODLITWA O PRZEMIANÊ

MODLITWA PAULINY przed Komuni± ¶w.

MODLITWA POLSKA 2007r.

MODLITWA ¯YCIA

O £ASKÊ WIARY

PO JANIE PAWLE II

PODWY¯SZENIE

PRZED WYBOREM NOWEGO PAPIE¯A

W SZPITALU

ZAWIERZENIE ¦WIATA MI£OSIERDZIU BO¯EMU