JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Cudzysw

JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.

Z mo¿liwo¶ci± ¶mierci ka¿dy zawsze musi siê liczyæ. I zawsze musi byæ przygotowany do tego, ¿e stanie przed Panem i Sêdzi± - a zarazem Odkupicielem i Ojcem.

Psalm 20

Niech Pan ciê wys³ucha w dniu utrapienia