JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis wierszy

POD DRZEWEM ¯YCIA

W po³owie 2009 roku otworzy³em nowy brudnopis wierszy. Pierwszy wiersz zapisany na pocz±tku sierpnia da³ tytu³ ca³emu, daj Bo¿e uzbieraæ, nowemu tomikowi. Kiedy zakoñczê sk³adanie wierszy do tego zbioru (i czy zakoñczê?) jedynie Bóg wie.TÊCZA
POD DRZEWEM ¯YCIA
PODWY¯SZENIE
BORÓWKA
POZWÓL
MIASTO
JAKUB
BABIE LATO
DO RAJU
PRZED BEATYFIKACJ¡
MOJE OCZY
TÊCZA
¦WIAT£O ROSN¡CE
POLITYK
W MA£YCH
NIEPOKALANA
CZARNA MADONNA W NIGERII
WIGILIA ZES£ANIA
JEZU, UFAM TOBIE
K£ÊBUSZEK BÓLU
OGON PAMIÊCI
WIERZÊ MI£O¦CI
WIEM
£OBUZ
BEZ LÊKU
WIATR
ULEWA
BÓL
RÊKA £AZARZA
CISZO DAJ G£OS
ABDYKACJA
NUDA
ZE SZCZYTU
NA HALI
ZRANIONY GO£¡BEK
POD SZRENIC¡
CZ£OWIEK
¦WIAT£O¦Æ
CARITAS NA MARYSINIE
LISTEK
DO BRATA UTRACJUSZA
PRAGNÊ
STAÑCIE DO APELU
PO¯EGNANIE TRAW
NOC NARODZENIA
KROKUSY
JEDYNIE TY
SERCE
POMNIK
TO¯SAMO¦Æ