JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis wierszy

ROZMY¶LANIE DRZEWA FIGOWEGO

Jest to druga edycja tomiku wydanego przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Legnicy w 1988 roku. Tomik by³ mocno pokiereszowany przez cenzurê komunistyczn± dzia³aj±c± po formalnym odwo³aniu stanu wojennego 22 lipca 1983 roku.
Obecne wydanie zosta³o poprawione i uzupe³nione (wiosna 2009) na pami±tkê tamtego niedobrego czasu dla polskiej kultury.


NA PODS³UCHU