JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis wierszy

DROGA CZ£OWIEKA na ¶mieræ skazanego

Tekst "DROGI CZ£OWIEKA na ¶mieræ skazanego" powsta³ jednej ciemnej nocy 2006 roku. Jest to odpowied¼ na pro¶bê prof. Alfredy Poznañskiej, wroc³awskiej artystki rze¼biarki, która wypali³a w ceramice 15 stacji w postaci kartek papieru ze ¶ladami z³o¿enia w czworo i z dziur± po gwo¼dziu.
Dzie³o ceramiczne Pani Profesor zosta³o umiejscowione na ceglanej ¶cianie XV-wiecznego ko¶ció³ka ¶w. Marcina we Wroc³awiu, w którym od stanu wojennego modl± siê wspólnie arty¶ci.
W Wielkim Po¶cie 2007 roku zosta³o po raz pierwszy odprawione tam nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej z tym tekstem poetyckim.


1. JEZUS NA ¦MIERÆ SKAZANY
2. JEZUS BIERZE KRZY¯ NA RAMIONA
3. JEZUS POD KRZY¯EM UPADA
4. JEZUS SPOTYKA MATKÊ SWOJ¡
5. SZYMON Z CYRENY POMAGA D¬WIGAÆ KRZY¯ JEZUSOWI
6. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI
7. JEZUS PO RAZ DRUGI POD KRZY¯EM UPADA
8. JEZUS SPOTYKA NIEWIASTY P£ACZ¡CE
9. JEZUS TRZECI RAZ POD KRZY¯EM UPADA
10. JEZUS Z SZAT OBNA¯ONY
11. JEZUS DO KRZY¯A PRZYBITY
12. JEZUS NA KRZY¯U UMIERA
13. JEZUS Z KRZY¯A ZDJÊTY
14. JEZUS DO GROBU Z£O¯ONY
15. CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTA£!