JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis wierszy

SZCZELINY SAMOTNO¦CI
Tomik wierszy wydany w 1991 roku przez Duszpasterstwo ¦rodowisk Twórczych we Wroc³awiu.

¦WIÊTY AUGUSTYN
* * * (Nie wypuszczaj)
DOOKO£A ¦WIATA
GA£ÊZIE
WIERSZ
* * * (Dzi¶ noc±)
PO ZMARTWYCHWSTANIU
NA PIASKU
JEDNA NOC
PRZY PUSTYM GROBIE
* * * (Uwolnij siê)
¦WIÊTO¦Æ
W SAMARII
MODLITWA
MATERIA
* * * (Panie który dotykasz)
* * * (Moja dusza jak ulica)
NIE SEN
* * * (Znowu)
PIELGRZYMKA
NA WYBRZE¯U
JUDASZ
* * * (S³owo)
CYRENEJCZYK
* * * (O ¶wiecie ¶wiecie)
WYDARZENIE
KOMUNIKAT RADIOWY
KADR ZATRZYMANY
MATKA BO¯A ZWYCIÊSKA
* * * (Brudna woda)
* * * (W jednej iskierce)
Koniec tomu: "Szczeliny samotno¶ci"