JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis wierszy

A JEDNAK CZAS
Tomik zosta³ wydany w klaretyñskim wydawnictwie PALABRA w Warszawie w 1997r. Zapisano tu rozmowy z dusz± moja.
Byæ to rok Miedzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wroc³awiu. W tomiku znalaz³ siê tekst hymnu kongresowego: Eucharystia i wolno¶æ.

NIEMODNY SZAL
¬RÓD£A
NA GOR¡CYM UCZYNKU
* * * (O morze)
NIEPOJÊTE
NIERÓWNY DIALOG
DO NAZARETU
PIÊKNA
A JEDNAK CZAS
P£ACZ
* * * (Wyci±gam)
PRZEZ RAMIÊ
PUSZCZA
POPATRZEÆ
¦LEPOTA
* * * (Têsknij)
* * * (Tylko w mi³o¶ci)
SMUTEK
* * * (Pospada³y ju¿)
WINA
CIA£O I KREW
GWIAZDA
* * * (Mówisz)
* * * (Co wiem)
WIDZENIE
* * * (Chcê sie poskar¿yæ)
JEREMIASZ
Z DUSZ¡ I CIA£EM
* * * (Mog³em odej¶æ)
ADORACJA KAROLA DE FOUCAULD
* * * (O duszo moja)
* * * (Przeczuciom lepiej)
NA POSADZCE
OL¦NIENIE
* * * (Owszem)
PIEK£O
PRAGN¡CA
* * * (Bram± zamkniêt±)
GDZIE
* * * (Nie wy³amuj)
* * * (S³oñce wschodzi)
D¯WIGANIE TAJEMNICY
EUCHARYSTIA I WOLNO¦Æ (Hymn)
¦WIÊTA EDYTO
Koniec tomu: \"A jednak czas\".