JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis wierszy

DZIEÑ DOBRY, JESTEM KSIÊDZEM
Tomik wydano wiosn± 2006 roku w Agencji Wydawniczej "ARGI" we Wroc³awiu. Na obwolucie i miêdzy wierszami pomieszczono 11 prac artysty fotografika Jêdrzeja Têczyñskiego z Poznania. Autorem zdjêcia na skrzyde³ku obwoluty jest Andrzej Kostrowicki. Korekta: Krystyna Donigiewicz. Opracowanie typograficzne: Marek Milan. Nr w Bibliotece Narodowej: ISBN 83-60425-01-9 Tomik zawiera wiersze zapisywane, tak¿e na tej stronie internetowej, od jesieni 2004 do wiosny 2006 roku. Tomik zawiera 58 wierszy. Sa tu zapisane równie¿prze¿ycia zwi±zane z chorob± i ¶mierci± Ojca ¦w. Jana Paw³a II. Po stronie tytu?owej tomiku zanotowano motto z wypowiedzi Norwida: "Jest¿e siê poet±,czyli raczej tylko bywa siê?". Na skrzyde³kach obwoluty zamieszczono tekst odautorski: "Poet± siê bywa - sugeruje wielki Mistrz poetów C.K.Norwid. Ksiêdzem natomiast jest siê na zawsze, a¿ po wieczno¶æ. Ludzkie wiêc do¶wiadczenia s± codziennym udzia³em kondycji kap³añskiej. Jedni siê gorsz± "wypadkami" ksiê¿y, inni mówia: "errare humanum est". Jedni i drudzy maj± prawo do swojej opinii, byleby kogo¶ nie potêpiali, ani sobie ¶luzy do brudnej rzeki nie otwierali. Poeta, a tym bardziej ksi±dz-poeta, nie pisze dla siebie jedynie, tak jak i nie ¿yje tylko dla siebie: "¿yjemy dla Pana" (Rz 14,8). Poezja spod pióra kap³añskiego ma piotrow± strukturê bytu: s³u¿y s³u¿eniem. Jest metafizyk± myslenia pi?knego. Taka poezja ma prawo spodziewaæ siê od czytelnika g³êbszego zanurzenia w przyczyny pierwsze czyli ostateczne".

K£OPOT WIELKI Z CIA£EM
PRAWDZIE W OCZY
POPIELEC
PRZYWI¡ZANIA
OKNO
MUCHA
KAMIEÑ
ZASKOCZENIE
ZMÊCZENIE
JESIEÑ NA PLA¯Y
MONT SAINT MICHEL
TO¯SAMO¦Æ
¯YCIE
NA 50-LECIE ¦LUBÓW
SAMOTNO¦Æ
OPISANIE ¦WIATA
NOC
KRÓTKIE S£OWO
WIECZNA PIE¦Ñ
PROSTE DROGI
*POCHÓD DO NIEBA
*KSIÊGA NA TRUMNIE
*CO¦ SIÊ STA£O
*DESZCZ NA B£ONIACH
*P£ACZ SERDECZNY
*PO POGRZEBIE
PRO¦BA GOR¡CA
PRZY £Ó¯KU
GDZIE JEST WIECZNO¦Æ
G£OWY APOSTO£ÓW
NIE DLA SIEBIE
JAK TO BÊDZIE?
W GALERII
PROBLEM WZNOSZENIA
MA£A TERESKA
PO ZACHODZIE S£OÑCA
WIERSZ O MI£O¦CI
TRAKTAT O DOTYKU
¦MIESZNO¦Æ
ZAGUBIONE SERCE
OJCIEC
ZROZUMIEÆ WOLNO¦Æ
PIELGRZYMOWANIE
ZA KARAWANEM
WYSZ£A Z DOMU
PRÓBA DEFINICJI
EROTYK DLA CISZY
W KAPLICY EDYTY STEIN
POCA£UNEK ZABRONIONY
W DRODZE NA TURBACZ
UWODZENIE SERCA
MODLITWA PORANNA
MODLITWA WIECZORNA
MODLITWA NAD RAKIEM
ZIEMIA ZRANIONA
MODLITWA SPOWIEDNIKA
MODLITWA ZIMOWA