JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis wierszy

NA PROGU
Wydanie tego tomu w 2004 roku zbieg³o siê z 40-t± rocznic± moich ¶wieceñ kap?a?skich. Uk?ad wierszy oparty jest na liturgicznej strukturze Naj?wi?tszej Ofiary Eucharystycznej. Zapisany tu zosta³ ...Smak serca po³o¿onego na o³tarzu Pañskim, wci?? (niestety?) na pierwszym stopniu. Na progu.

¦WIÊCENIA
PRYMICJE
RORATKA
GRZECH
AKT POKUTY
NA W£ASNY RACHUNEK
KYRIE ELEISON
CHRISTE ELEISON
GLORIA IN EXCELSIS DEO
CHWA£A BO¯A NA SOBORZE
ODCIENIE
TRYUMF
S£OWO
OTO S£OWO PAÑSKIE
PSALM ODPOWIEDZI
WIOSENNA ANTYFONA
DAR S£OWA
AMBONA
KAZANIE NA URODZINY
CREDO
MODLITWA WIERNYCH
CHLEB I WINO
OFIAROWANIE
DZWON
TABOR
MORZE
ORATE FRATRES
GÓRA WIERNO¦CI
WRÓÆ
SKOWRONEK
KO¦CIÓ£
CUD PARAKLETA
PODNIESIENIE
WIELKA TAJEMNICA
BO¯E CIA£O W PARKU
KONIUNKCJA ¦WIATE£
WSPOMNIENIE ¯YJ¡CYCH
MOJE IMIÊ
MATKA TRZECH SYNÓW
WSPOMNIENIE ZMAR£YCH
PER IPSUM
MODLITWA DO OJCA
OTO TEN
NIEWINNY
NAJ¦WIÊTSZY GRAAL
KOMUNIA ¦WIÊTA
Z AKWINAT¡
WÊDRÓWKA SERCA
PUKANIE
CIEMNA DOLINA
NA PIERWSZYM STOPNIU
TÊSKNOTA
ITE MISSA EST
Koniec tomu: "Na progu".