JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis wierszy

ANIO£ NA DRODZE
Tomik wydany w roku 2002 przez PALABR, warszawskie wydawnictwo ksiê¿y klaretynów.
¯eby spotkaæ Anio³a, trzeba mieæ oczy szeroko otwarte i umiejêtno¶æ rozpamiêtywania znaków dookólnych... Ale jest jeszcze jeden, chyba najwa¿niejszy i przekraczaj¿cy poetyck¿ kondycjê warunek: Anio³ musi chcieæ siê tobie pokazaæ.

TWARZ¡ W TWARZ
W CHARTRES
ANIO£ NA DRODZE
ANIO£ NA RYDWANIE
GABRIEL NAD BA£KANAMI
ANIO£EK Z CHOINKI
ANIO£ MILCZENIA
ANIO£ HIMALAJÓW
BEZ KOLORÓW
ANIO£ I WOLNO¦Æ
ANIO£ STRÓ¯
ANIO£ STRÓ¯
ANIO£ STRÓ¯
ANIO£ TÊSKNOTY
ANIO£ Z GA£¡ZK¡ POKOJU
Z DRABINY JAKUBA
DO CZECZENII
DWA MA£E ANIO£KI
PYTANIA WIELKOPOSTNE
RAFA£
WYWIAD Z ANIO£EM
EMAUS
WIOSENNY ANIO£
MICHA£ ARCHANIO£
POLSKI ANIO£
MA£O WA¯NY
MAMA WIDZI
NA OB£OKACH
PYTANIE DO ANIO£A STRÓ¯A
WYCHOWAWCA
LOS ANGELES
ANIO£ CIEMNO¦CI
ANIO£ APOKALIPSY
ANIO£ Z KRZY¯EM
ANIO£ ZDENERWOWANY
PIELGRZYMKA ANIO£A
ZAMILK£E ANIO£Y
TRON ALLACHA
WO£ANIE O WSTYD
NA WATYKANIE
ANIO£OWIE WRACAJ¡
MODLITWA Z ANIO£EM
ZIEMIA
ZOBACZYSZ
CA£Y CZAS
Koniec tomu: \"Anio³ na drodze\".