JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Jubileusz pod Zajezdni± (list)
26 sierpnia 2005r.

"Solidarno¶æ"
Region Dolny ¦l±sk
Wroc³aw


Serdecznie dziêkujê za zaproszenie na uroczysto¶ci srebrnego jubileuszu "Solidarno¶ci" we Wroc³awiu. ¦wiêtowanie i wspominanie wielkich wydarzeñ jest dzi¶ bardzo potrzebne, bo codzienno¶æ jest bardzo smutna.

Przede wszystkim nale¿y dzi¶ wy¶piewaæ wielk± wdziêczno¶æ. Najpierw Panu Bogu za to, ¿e do¿yli¶my tej rocznicy. Byli¶my przecie¿ w sytuacjach, w których potrzeba by³o du¿o wiary i nadziei na prze¿ycie.

Uszanowanie nale¿y z³o¿yæ ludziom o sercach szczerych i prostych; ludziom dzia³aj±cym wiernie i bezpretensjonalnie, w pewno¶ci w³asnego sumienia, ¿e mi³o¶æ Ojczyzny to przede wszystkim tworzenie i ochrona wspólnego, narodowego Dobra, a nie budowanie w³asnego gniazdka. Przepe³nione w stanie wojennym wiêzienia, areszty i "internaty", mimo swego smutnego charakteru, promieniowa³y jasn± ³un± patriotyzmu.

Trzeba podziêkowaæ Ko¶cio³owi: hierarchom i szeregowym duszpasterzom za otwarty parasol dla ochrony wolno¶ci ducha i za wskazywanie z determinacj± najpewniejszej drogi wytyczonej przez s³owo Bo¿e. W obecnej dobie IPN otrzymuje tu wielkie zobowi±zanie!

Ogromna rzesza wroc³awian ma prawo ¶wiêtowaæ z dum± Jubileusz 25-lecia "Solidarno¶ci" chocia¿by dla tej si³y ducha, jak± starzy i m³odzi mieszkañcy okazywali gromadz±c siê, czêsto pod razami pa³ zomowskich, na Mszach ¶wiêtych za Ojczyznê.

Ka¿dy jubileusz pozwala ¶wiêtuj±cym na wychylenie siê ku przysz³o¶ci. Mniemam, ¿e "Solidarno¶æ" dzi¶ powinna daæ wielkie, powszechne poparcie tym wszystkim, którzy w Polsce tropi± afery gospodarcze i d±¿± do sprawiedliwego potraktowania ich sprawców. "Solidarno¶æ", która wywalczy³a nam wolno¶æ, ma teraz ogromne zadanie wy-sprz±tania polskiego domu!

Przepraszam, ¿e nie mogê wspólnie ¶wiêtowaæ przy Zajezdni. Od o³tarza Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
sk³adam serdeczne gratulacje starym cz³onkom "Solidarno¶ci", ¶piewam z Wami, Bracia i Siostry, uroczyste "Te Deum" i radosne "Sto lat".
Jednocze¶nie ¿yczê, by¶cie nie pozwolili m³odemu pokoleniu Polaków zapomnieæ jasnych kart wielkiego ruchu solidarno¶ciowego i wolno¶ciowego. Niech Bóg prowadzi ku dalszym zwyciêstwom.

Z braterstwem

ks. Miros³aw Drzewiecki

2007-08-13


Wicej