JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

PO JANIE PAWLE II


Maryjo,
Naj¶wiêtsza Dziewico z Nazaretu,
mam u uszach pierwsze wo³anie
Jana Paw³a II do ludzi:
"Nie lêkajcie siê!".
Ty dobrze znasz te s³owa.
Pierwsza us³ysza³a¶ je przed wiekami
od pos³añca z Nieba:
"Nie lêkaj siê, Maryjo".
Anio³ prosi³ Ciê
o odwagê przyjêcia Syna Bo¿ego
w swoje ³ono dziewicze.

Papie¿ prosi³ ¶wiat
o wyzbycie siê lêku wobec Zbawiciela
przychodz±cego do cz³owieka
z darem prawdziwej wolno¶ci.
Prosi³ o otwarcie drzwi Chrystusowi,
aby w Nim cz³owiek odnalaz³
sw± osobist± warto¶æ
i sens dziejów ludzko¶ci.

Maryjo,
Oblubienico najpiêkniejsza Ducha ¦wiêtego,
upro¶ mi, cz³owiekowi wspó³czesnemu,
otwarto¶æ serca
i dar pojmowania Bo¿ej Prawdy.
Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen

Powrt