JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

DZIÊKI ZA KAP£AÑSTWO


Dziêkujemy Ci, o Chryste:
- za to, ¿e Ty sam nas wybra³e¶, w³±czaj±c nas w specjalny sposób w Twoje kap³añstwo i znacz±c nas znamieniem niezatartym, które uzdalnia nas do sk³adania Twojej w³asnej ofiary jako ofiary ca³ego Ludu: ofiary pojednania, w której Ty nieustannie ofiarujesz Ojcu siebie samego, a w sobie - cz³owieka i ¶wiat;
- za to, ¿e uczyni³e¶ nas szafarzami Eucharystii i Twego przebaczenia; uczestnikami Twojego ewangelicznego pos³annictwa; s³ugami Ludu Nowego Przymierza.

Jan Pawe³ II w Li¶cie do kap³anów na Wielki czwartek 1982 roku.

Powrt