JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

O £ASKÊ WIARY


Panie, pochyli³em siê dzi¶ g³êboko, dotykaj±c Twoich przebitych stóp. Na³o¿y³em mój poca³unek na tysi±ce wcze¶niej tam z³o¿onych. Widzia³em, jak moi bracia i siostry w wielkim skupieniu ca³owali Twoje ¶wiête rany. I jest mi niewymownie smutno, mój Zbawicielu, bo w¶ród tych poca³unków ¿aden nie pochodzi od mego przyjaciela. B³agam Ciê, Panie, udziel mu daru wiary. Bez Twojej ³aski jak¿e bêdzie zdolny uwierzyæ i oddaæ cze¶æ Twojej zbawczej mêce?... Wys³uchaj mych utrudzonych warg.

Powrt