JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

MODLITWA ZA OJCZYZNÊ


Bo¿e, Rz±dco i Panie narodów,
z rêki i karno¶ci Twojej racz nas nie wypuszczaæ, a za przyczyn± Naj¶wiêtszej Panny, Królowej naszej, b³ogos³aw Ojczy¼nie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwa³ê przynosi³a Imieniowi Twemu, a syny swe wiod³a ku szczê¶liwo¶ci.

Wszechmog±cy wieczny Bo¿e,
spu¶æ nam szerok± i g³êbok± mi³o¶æ ku braciom i najmilszej Matce, Ojczy¼nie naszej, by¶my jej i ludowi Twemu, swoich po¿ytków zapomniawszy, mogli s³u¿yæ uczciwie.

Ze¶lij Ducha ¦wiêtego na s³ugi Twoje, rz±dy kraju naszego sprawuj±ce, by wedle woli Twojej ludem Tobie powierzonym m±drze i sprawiedliwie zdo³ali kierowaæ.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ks.Piotr Skarga

Powrt