JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

MODLITWA ODDANIA


Mój Ojcze, powierzam siê Tobie.
Uczyñ ze mn±, co zechcesz.
Cokolwiek uczynisz ze mn±, dziekujê Ci.

Jestem gotów na wszystko,
przyjmujê wszystko,
aby Twoja wola spe³ni³a siê we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach.

Nie pragnê nic wiêcej, mój Bo¿e.
W Twoje rêce powierzam ducha mego,
z ca³± mi³o¶ci± mego serca.
Kocham Ciê i mi³o¶æ przynagla mnie,
by oddaæ siê ca³kowicie w Twoje rêce
z nieskoñczon± mi³o¶ci±,
bo Ty jeste¶ moim Ojcem.

Karol de Foucauld

Powrt