JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

KOCHAM CIÊ...


Kocham Cie, Bo¿e mój.I moim jedynym pragnieniem jest kochaæ Ciê a¿ do ostatniego tchnienia mego ¿ycia.

Kocham Ciê, o Bo¿e nieskoñczenie godny mi³o¶ci, i wola³bym raczej umrzeæ kochaj±c Ciê, ni¿ prze¿yæ jedn± chwilê bez mi³o¶ci do Ciebie.

Kocham Ciê, o Bo¿e mój, i pragnê nieba jedynie dla szczê¶cia doskona³ego kochania Ciebie.

Kocham Cie, o Bo¿e mój, i lêkam siê piek³a jedynie dlatego, ¿e nie ma w nim tej s³odkiej pociechy kochania Ciebie.

O Bo¿e mój, je¶li mój jêzyk nie jest w stanie mówiæ w ka¿dej chwili, i¿ Cie kocham, chcê, aby moje serce powtarza³o Ci to za ka¿dym moim oddechem.

Ach, uczyñ mi ³askê cierpienia z mi³o¶ci do Ciebie i kochania Ciê w cierpieniu, i spraw, bym odda³ ducha kochaj±c Ciê i czuj±c, ¿e Ciê kocham.

Im bli¿ej jestem mego koñca, tym bardziej Ciê b³agam, by¶ zwiêkszy³ i udoskonali³ moj± mi³o¶æ.

I tak niech mi siê stanie. Amen.

¦w. Jan Maria Vianney

Powrt