JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

W SZPITALU


Panie mój, Stworzycielu,
dzi¶ wróci³em ze szpitala onkologicznego,
chodzi³em po salach i korytarzach
i zagl±da³em w gasn±ce ¼renice;
¿adnej d³oni uniesionej na powitanie,
¿adnej iskry nadziei w wyg³odzonych twarzach;
przy ka¿dym ³ó¿ku czuwa³ anio³ ¶mierci.
Pod czaszk± ³omota³a mi my¶l: prochem jeste¶
i w proch sie obrócisz...

Ogromn± czarn± dziurê uczu³em w mózgu!
Uciek³em stamt±d sp³oszony i przera¿ony.
I proszê ciê: przebacz mi to tchórzostwo.
I b³agam Ciê teraz pó¼n± noc±:
O, Wszechmog±cy! O, Wiekuisty Stwórco!
Przywróæ nadziejê, odrobinê blasku
tym ko¶ciom obleczonym w pergamin.
Niech zajrzy w ich studnie oczu
¦wiêty Duch Zmartwychwstania. Amen.

Powrt