JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

PODWY¯SZENIE


Pozwól mi Panie
zanie¶æ wysoko
do Nieba mój krzy¿
Twoj± chwa³ê
z godno¶ci±
z mi³o¶ci±
z rado¶ci±
i cierpliwie


Powrt