JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

MODLITWA POLSKA 2007r.


Królowo Korony Polskiej,
Naj¶wiêtsza Matko naszego Narodu!
Nie mamy si³, aby pielgrzymowaæ do Twego Jasnogórskiego tronu, dlatego przychodzimy przed Twe cudami opromienione oblicze we wroc³awskim sanktuarium na Zalesiu i sk³adamy u stóp Jezusa, Twojego Syna, nasze serca gor±ce, spragnione mi³o¶ci i pokoju, ale równie¿ w tych czasach ponad miarê przepe³nione smutkiem, rozterkami i zgorszeniami.
Nienawi¶æ i odwet rz±dz±ce na szczytach elit, rozlewane przez media na ca³y kraj, budz± w nas najwy¿szy niepokój i troskê o los m³odego pokolenia. Jeste¶my bezradni wobec d³awienia Prawdy i niszczenia autorytetu Bo¿ego.
Przychodzimy i prosimy pokornie o pomoc.
Mi³ujemy Ciê, Matko Naj¶wiêtsza, bo Twój Syn pierwszy Ciê ukocha³ najgorêcej i najwdziêczniej. Oddajemy Ci ho³d królewski, bo przez wieki nie opu¶ci³a¶ nas w ¿adnej narodowej potrzebie.
I dzi¶ spójrz ³askawym okiem na nasz± Ojczyznê. B±d¼ Orêdowniczk± nasz± przed tronem Mi³osierdzia Bo¿ego. Jak kiedy¶ uratowa³e¶ Naród przed zbrojn± ekspansj± bolszewizmu, tak teraz b±d¼ nasz± obron± i moc± w walce z wrogiem atakuj±cym Polaków od wnêtrza, niszcz±cym wra¿liwo¶æ sumienia - g³osu Bo¿ego w duszy ludzkiej.
Nie opuszczaj nas, zwyciêska Królowo!


Powrt