JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

MODLITWA PAULINY przed Komuni± ¶w.


Panie Jezu Chryste, Boski mój Przyjacielu,ca³± wdziêczno¶æ sk³adam u Twych stóp, gdy przychodzisz do mnie i karmisz moj± duszê naj¶wiêtszym Chlebem ¿ycia. Ty na krzy¿u ofiarowa³e¶ swoje cia³o i krew dla mojego szczê¶cia wiecznego. Otwieram przed Tob± moje stêsknione serce i wo³am: Przyjd¼, Panie Jezu! Przyb±d¼, Zbawicielu ukryty w Eucharystii! Kocham Ciebie i pragnê Twojej Boskiej Obecno¶ci.

Ofiarujê Ci ca³e moje ¿ycie, aby ubogacone ³askami Ducha ¦wiêtego z ka¿dym dniem stawa³o siê coraz piêkniejszym darem dla Ciebie. Niech ogieñ Bo¿ej Mi³o¶ci nieustannie pali siê w mojej duszy, abym codziennie umia³a rozmawiaæ z Tob± i - podobnie jak Ty - wype³nia³a do koñca wolê Ojca, który patrzy na mnie z Nieba.

Jezu, ufam Tobie! Otaczaj mnie swym mi³osierdziem i po¶lij na drogi mego ¿ycia Twoich przyjació³, którzy zawsze pomagaæ mi bêd± w ciê¿kich chwilach. Niech Twoja naj¶wiêtsza Matka Maryja, nauczy mnie mi³o¶ci wiernej i m±drej. Amen

Powrt