JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

MODLITWA ZMÊCZONEGO S¡SIADEM


Panie, co znaczy: przebaczyæ drugiemu?
Ten mój bli¼ni to s±siad,
jest tak dokuczliwy, ¿e trudno wytrzymaæ.
On lubi dokuczaæ, czy mam mu przebaczyæ to lubienie?
On ma rado¶æ ze swej dokuczliwo¶ci, czy mam mu wybaczyæ tê rado¶æ?
On ¶wietnie siê czuje, gdy dokuczy drugiemu, czy mam mu przebaczyæ jego dobre samopoczucie?
On tworzy bajki i rozpowiada brednie doko³a na mój temat, czy mam mu wybaczyæ tê twórczo¶æ?
Gdy przechodzê obok niego, z drwin± bezczelnie patrzy mi w oczy.
Czy mam mu wybaczyæ tê bezczelno¶æ?...
Nie umiem, nie mogê, nie mam si³ d¼wigaæ tego cz³owieka.
W Twoje Boskie rêce oddajê mego s±siada.
Tylko Ty masz w³a¶ciw± odpowied¼ i moc.
Pozwól, ¿e ja, tak strasznie umordowany psychicznie, wycofam siê w cieñ Twego nieskoñczonego Mi³osierdzia.
A je¿eli i tam go spotkam,
wtedy - no có¿ - powtórzê: Jezu, ufam Tobie!


Powrt