JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

AKT ZAWIERZENIA MATCE BO¯EJ


Wejrzyj, ³askawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawa³ wierny Tobie
i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pok³ada³ nadziejê
w Twojej matczynej mi³o¶ci.
Wejrzyj, zwróæ na nas swe mi³osierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twoje
najbardziej potrzebuj±.
Dla ubogich i cierpi±cych
otwieraj serca zamo¿nych.
Bezrobotnym daj spotkaæ pracodawcê.
Wyrzuconym na bruk
pomó¿ znale¼æ dach nad g³ow±.
Rodzinom daj mi³o¶æ,
która pozwala przetrwaæ wszystkie trudno¶ci.
M³odym pokazuj drogê i perspektywy na przysz³o¶æ.
Dzieci otocz p³aszczem swej opieki,
aby nie ulega³y zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne o¿ywiaj
³ask± wiary, nadziei i mi³o¶ci.
Kap³anów ucz na¶ladowaæ Twojego Syna
w oddawaniu co dnia ¿ycia za owce.
Biskupom upraszaj ¶wiat³o Ducha ¦wiêtego,
aby prowadzili ten Ko¶ció³ jedn± i prost± drog±
do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Naj¶wiêtsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj tak¿e i mnie si³y cia³a i ducha,
abym wype³ni³ do koñca misjê,
któr± mi zleci³ Zmartwychwsta³y.
Tobie oddajê wszystkie owoce
mego ¿ycia i pos³ugi;
Tobie zawierzam losy Ko¶cio³a;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznajê:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.

Jan Pawe³ II,
Kalwaria Zebrzydowska, 19 sierpnia 2002r.


Powrt