JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

PRZED WYBOREM NOWEGO PAPIE¯A


Duchu ¦wiêty Bo¿e,
Duchu proroctwa i proroków,
prosimy Ciê gor±co,
wzbud¼ w Ko¶ciele proroka
na wzór Moj¿esza,
który widzia³ Boga twarz± w twarz,
na wzór Izajasza, proroka niez³omnej wiary
i ¶wiêto¶ci Pana,
na wzór Jeremiasza,
proroka czasów zamêtu religijnego i politycznego,
na wzór Ezechiela, proroka czasów niewoli,
pocieszyciela cierpi±cego ludu,
na wzór Jana Chrzciciela, mê¿nego g³osiciela pokuty,
na wzór Jezusa Chrystusa,
proroka potê¿nego czynem i s³owem.

Nape³nij go swoj± m±dro¶ci±, ¶wiat³o¶ci± i moc±.
Daj mu dar m±dro¶ci, ¿eby m±drze kierowa³ Ko¶cio³em,
dar rady, by pewnie kierowa³ lud Bo¿y do Ciebie,
dar mêstwa, ¿eby siê nie cofa³ przed ¿adn± trudno¶ci±,
dar pobo¿no¶ci, ¿eby móg³ byæ wzorem dla Owczarni.
Obdarz go charyzmatem m±dro¶ci s³owa
i umiejêtno¶ci± poznania,
¿eby by³ s³upem ognistym dla zab³±kanych
na krêtych ¶cie¿kach dzisiejszego ¶wiata.

Spraw Duchu ¦wiêty Bo¿e, by nie by³ s³ug±
ani prawicy, ani lewicy,
lecz s³u¿y³ "Soli Deo" i by³ "Totus Tuus"!

Duchu m±dro¶ci i zrozumienia, przyjd¼.
Duchu rady i mocy, przyjd¼.
Duchu wiedzy i pobo¿no¶ci, przyjd¼.
Duchu boja¼ni Bo¿ej, przyjd¼.
Duchu wiary, nadziei i mi³o¶ci, przyjd¼.
Amen.

Ks. Józef Kudasiewicz


Powrt