JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Modlitwa

ZAWIERZENIE ¦WIATA MI£OSIERDZIU BO¯EMU


Bo¿e, Ojcze Mi³osierny,
który objawi³e¶ swoj± mi³o¶æ
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wyla³e¶ j± na nas
w Duchu ¦wiêtym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dzi¶ losy ¶wiata
i ka¿dego cz³owieka.
Pochyl siê nad nami grzesznymi,
ulecz nasz± s³abo¶æ,
przezwyciê¿ wszelkie z³o,
pozwól wszystkim mieszkañcom ziemi
do¶wiadczyæ Twojego mi³osierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Bo¿e,
zawsze odnajdywali ¼ród³o nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej mêki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej mi³osierdzie dla nas
i ca³ego ¶wiata!

Jan Pawe³ II,
Kraków - £agiewniki, 17. sierpnia 2002r.


Powrt