JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Cudzysw

JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.Zbigniw Herbert:

We mnie jest p³omieñ

 który my¶liPsalm 20

Niech Pan ciê wys³ucha w dniu utrapienia
Blaise Pascal:


Wszystkie ludzkie nieszczê¶cia
bior± siê st±d,

¿e cz³owiek nie potrafi usiedzieæ cicho sam

 w pokoju.List do Hebrajczyków 7,25:

 

Chrystus zbawiaæ na wieki mo¿e ca³kowicie tych, którzy przez Niego zbli¿aj± siê do Boga, bo zawsze ¿yje, aby siê wstawiaæ za nimi.
Stefan kard. Wyszyñski:

W Wielkim Po¶cie Ko¶ció³ podejmuje ciê¿k± walkê o dusze ludzkie, o powrót ³aski u¶wiêcaj±cej, o nowe ¿ycie z Bogiem.

¦w. Grzegorz Wielki

 

 Wszyscy s³abi jeste¶my,

ale ten jest s³abszy,

kto nie potrafi uznaæ swej s³abo¶ci.¦wiêty Augustyn:

 

¯ycie nasze w tym pielgrzymowaniu nie mo¿e trwaæ bez pokusy, poniewa¿ w³a¶nie postêp duchowy dokonuje siê przez pokusy.Tomasz a Kempis:

 

Kiedy cz³owiek dojdzie ju¿ do tego, ¿e nie szuka pociechy w ¿adnym stworzeniu, wówczas dopiero zaczyna rozsmakowywaæ siê tylko w Bogu, wówczas te¿ z ka¿dej sytuacji czerpie zadowolenie.Jezus do ¶w. Faustyny:

Nim przyjdê jako Sêdzia sprawiedliwy, przychodzê wpierw jako Król mi³osierdzia.


Jan Pawe³ II

 

Patriotyzm oznacza umi³owanie tego, co ojczyste: umi³owanie historii, tradycji, jêzyka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to mi³o¶æ, która obejmuje równie¿ dzie³a rodaków i owoce ich geniuszu.¦wiêty Jan Chryzostom:

 

 

Panie, otwórz oczy mego serca, abym zrozumia³ i wype³ni³ Twoj± wolê, o¶wieæ moje oczy Twoim ¶wiat³em.Jan 16,13

 

 

Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,

doprowadzi was do ca³ej prawdy.Kahlil Gibran:

 

 

¯egnaj±c przyjaciela, nie p³acz, poniewa¿ jego nieobecno¶æ uka¿e ci to, co najbardziej w nim kochasz.BENEDYKT XVIJan Pawe³ II:

 

Niemowlê le¿±ce w ubogim ¿³óbku: oto Bo¿y znak (...) ma³y i delikatny, skromny i milcz±cy, ale bogaty w moc Boga, który z mi³o¶ci sta³ siê cz³owiekiem.Jan Pawe³ II:

Chrze¶cijanie winni razem stan±æ w obronie duchowych i moralnych warto¶ci przeciw naciskowi materializmu i permisywizmu moralnego. 


BENEDYKT XVI :

 

Przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi tylko dalsza przemoc- potêguj±ce siê zniszczenie, które sprawia, ¿e w ostatecznym rozrachunku przegrywaj± wszyscy.Benedykt XVI:


Jak wa¿ne jest, by¶my uwierzyli w moc wiary, w mozliwo¶æ nawi±zania dziêki niej bezpo¶redniej wiêzi z Bogiem!


Kard. Joseph Ratzinger:

Czym jest w³a¶ciwie wiara? Wiara jest postaw± cz³owieka wobec ca³ej rzeczywisto¶ci, nie daj±c± siê sprowadziæ do wiedzy, nadaniem sensu, bez którego nie znalaz³by cz³owiek dla siebie miejsca na ¶wiecie.

Kard. Joseph Ratzinger:
Obcowanie z Bogiem stanowi jeden z absolutnie fundamentalnych elementów mego ¿ycia. Gdyby Bóg nagle przesta³ istnieæ, moja dusza nie mia³aby czym oddychaæ.

Benedykt XVI:
Tylko mi³o¶æ Boga mo¿e odnowiæ serce cz³owieka i tylko ludzko¶æ uzdrowiona w sercu z parali¿u mo¿e powstaæ i i¶æ naprzód.

¦w. Efrem Syryjczyk:
Kto pragnie, ten pije z rado¶ci± i nie smuci sie, ¿e nie potrafi wypiæ ¼ród³a.

Jan Pawe³ II:
Ubóstwo, czysto¶c i pos³uszeñstwo stanowi± charakterystyczne cechy cz³owieka odkupionego, wewnêtrznie wyzwolonego z niewoli egoizmu.

Ks. Jan Twardowski:
... a przecie¿ wszystko takie proste kiedy zbli¿amy siê do Boga.

¦w. Bazyli Wielki, biskup:
Zanim otrzymali¶my przykazanie mi³owania Boga, ju¿ wcze¶niej, od urodzenia, zosta³a nam dana moc i umiejêtno¶æ mi³owania.

Ks. Jerzy Popie³uszko:
Có¿ mo¿e siê zmieniæ w moim postêpowaniu? Nie mogê przecie¿ przestaæ s³u¿yæ ludziom. Dziêki Ci, Panie, ¿e mn± siê pos³ugujesz.

Ks. Jan Twardowski:
¦wiêty Michale Archaniele z mieczem tr±b± tarcz± ciê¿k± prowad¼ duszê do Nieba zwyczajn± poln± ¶cie¿k±

Jan Pawe³ II:
W pracy ludzkiej chrze¶cijanin odnajduje cz±stkê Chrystusowego Krzy¿a i przyjmuje j± w tym samym duchu odkupienia, w którym Chrystus przyj±³ za nas swój Krzy¿.

Jan Pawe³ II:
Umowy gdañskie pozostaj± w dziejach Polski wyrazem (...) narastaj±cej ¶wiadomo¶ci ludzi pracy odno¶nie do ca³ego ³adu spo³eczno-moralnego na polskiej ziemi. Siêgaj± one sw± genez± do tragicznego grudnia 1970 roku. I pozostaj± wci±¿ zadaniem do spe³nienia!

Ryszard Krynicki:
Choæby¶cie unicestwili wszystkie nasze ¶wiadectwa, to nawet nieme s³oje drzew, to nawet nasze nieme ko¶ci powiedz± w jakich ¿yli¶my czasach.

Karl Rahner:


Bóg mo¿e uczyniæ w naszym kierunku tysi±c kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobiæ sami.


Kardyna³ Boles³aw Kominek:

¦wieccy chrze¶cijanie s± do tego powo³ani, ¿eby Ko¶ció³ uobecniaæ i czyniæ go skutecznym w tych miejscach, gdzie mo¿e on tylko przez nich pozostaæ sol± ziemi.

Jan Pawe³ II:

Cz³owiek tylko wtedy i tak d³ugo zamkniêty jest przed Bogiem, jak d³ugo brakuje na jego ustach tych s³ów: \"Ojcze, zgrzeszy³em przeciwko Tobie\".

Simone Weil:

Jestem zupe³nie pewna, ¿e nie ma Boga. Znaczy to, ¿e nic rzeczywistego nie odpowiada temu, co mogê pomy¶leæ, gdy wymawiam to imiê. Ale to, czego nie mogê pomy¶leæ, nie jest z³udzeniem.


Gerard Manley Hopkins:
Za wszystko, co pstrokate, chwa³a niech bêdzie Panu -

Juliusz S³owacki:
¯y³em z wami - cierpia³em i p³aka³em z wami. Nikt mi, kto szlachetny, nie by³ obojêtny.

Alexandre Dumas, ojciec:
Nic tak nie odurza serca niezdolnego do zdrady, jak pos±dzenie o ni±.


George Bernard Shaw:

Najgorszym naszym grzechem wobec bli¼nich nie jest nienawi¶æ, ale obojêtno¶æ.

Jose Ortega:
Delikatnie cyzelowana, troskliwie - tak jak dzie³o sztuki - pielêgnowana przyja¼ñ, to szczyt wszech¶wiata.

Lain:
Prawdziwa przyja¼ñ polega na tym, ¿eby pozwoliæ przyjacielowi byæ tym, kim jest i kim chce byæ, pomagaj±c mu z ca³± delikatno¶ci± byæ tym, kim byæ powinien.

Romain Gary:
Nie mo¿na pytaæ ¿ycia o sens, mo¿na tylko samemu sens mu nadaæ.

¦wiêty Ojciec Pio:
Trzeba byæ mocnym, aby staæ sie wielkim: oto nasza powinno¶æ. ¯ycie jest walk±, z której nie mo¿emy siê wycofaæ, lecz w której musimy zwyciê¿yæ.

¦wiêty Ojciec Pio:
Bóg chrze¶cijan jest Bogiem przemiany. Wprowadzasz do swego wnêtrza cierpienie, a wydobywasz z niego pokój;


Yehudi Menuhin:

S³owo, kiedy siê je ¶piewa, przenika do g³êbi duszy.


Antoni Go³ubiew:

Pokój królestwa [Bo¿ego] jest pokojem
p³yn±cym z ufno¶ci
w ostateczne zwyciêstwo sprawiedliwo¶ci i dobra;


Jan Pawe³ II:
Na Kalwarii,
jednocz±c siê z ofiar± Syna,
Maryja wnosi w dzie³o zbawienia swój macierzyñski wk³ad,


Selma Lagerlof:
Jak¿e silna jest mi³o¶æ
po przej¶ciu
ogniowego chrztu cierpienia!


Edyta Stein:
Je¶li siê chce uczestniczyæ w ¿yciu Chrystusa, trzeba wraz z Nim przej¶æ ¶mieræ krzy¿ow±:

Jan Pawe³ II:
Cia³o i Krew Chrystusa s± dane dla zbawienia cz³owieka, ca³ego cz³owieka i wszystkich ludzi.

¦w. Ojciec Pio:
Nie bój siê przeciwno¶ci, poniewa¿ k³ad± one duszê u stóp krzy¿a, a krzy¿ umieszcza j± u bram nieba,

Thomas Merton
Jaki cz³owiek taka i jego modlitwa. To, czym jeste¶my, wynika ze sposobu naszego odnoszenia siê do Boga.

Sobór Watykañski II:
Bóg powo³a³ zgromadzenie tych, co z wiar± spogl±daj± na Jezusa (...) i ustanowi³ Ko¶cio³em (...)

Prorok Ezechiel
Czy¿ tak bardzo mi zale¿y na ¶mierci wystêpnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by siê nawróci³ i ¿y³?