JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Cia³o i Krew Chrystusa s± dane dla zbawienia cz³owieka, ca³ego cz³owieka i wszystkich ludzi.


Jest to zbawienie ca³kowite, a równocze¶nie powszechne, gdy¿ nie ma cz³owieka, który by nie podlega³ mocy zbawczej Krwi Chrystusa, chyba ¿e j± w sposób wolny odrzuca.
(List Jana Paw³a II do kap³anów na Wielki Czwartek 2005 roku)

Wicej