JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Nie bój siê przeciwno¶ci, poniewa¿ k³ad± one duszê u stóp krzy¿a, a krzy¿ umieszcza j± u bram nieba,


gdzie znajduje Tego, który jest zwyciêzc± ¶mierci, i wprowadza j± do wiecznej rado¶ci.

Wicej