JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Bóg powo³a³ zgromadzenie tych, co z wiar± spogl±daj± na Jezusa (...) i ustanowi³ Ko¶cio³em (...)


aby ten Ko¶ció³ by³ dla wszystkich razem i dla ka¿dego z osobna widzialnym sakramentem owej zbawczej jedno¶ci.

Wicej