JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

We mnie jest p³omieñ

 który my¶li
Cytat z wiersza "Napis" w tomie "Struna ¶wiat³a" (1956r.)

Wicej