JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Czy¿ tak bardzo mi zale¿y na ¶mierci wystêpnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by siê nawróci³ i ¿y³?
Wicej