JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi


Wszystkie ludzkie nieszczê¶cia
bior± siê st±d,

¿e cz³owiek nie potrafi usiedzieæ cicho sam

 w pokoju.


Wicej