JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


RozwiJak wa¿ne jest, by¶my uwierzyli w moc wiary, w mozliwo¶æ nawi±zania dziêki niej bezpo¶redniej wiêzi z Bogiem!Na Jasnej Górze dnia 26. maja 2006r.

Wicej