JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Czym jest w³a¶ciwie wiara?
Wiara jest postaw± cz³owieka wobec ca³ej rzeczywisto¶ci, nie daj±c± siê sprowadziæ do wiedzy,
nadaniem sensu, bez którego nie znalaz³by cz³owiek dla siebie miejsca na ¶wiecie.Joseph Ratzinger, Wprowadzenie w chrze¶cijañstwo, Znak, Kraków 1994, s.62.

Wicej