JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Obcowanie z Bogiem stanowi jeden z absolutnie fundamentalnych elementów mego ¿ycia.
Gdyby Bóg nagle przesta³ istnieæ, moja dusza nie mia³aby czym oddychaæ.


Dlatego nie mo¿e tu byæ mowy o jakimkolwiek znudzeniu. Nuda mo¿e sie pojawiæ w odniesieniu do niektórych praktyk czy lektur religijnych, ale nie w odniesieniu do Boga jako takiego.


Kard. Joseph Ratzinger: Sól ziemi, Znak, Kraków 1997, s.9.


Wicej