JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi


Nim przyjdê jako Sêdzia sprawiedliwy, przychodzê wpierw jako Król mi³osierdzia.Nim nadejdzie dzieñ sprawiedliwy, bêdzie dany ludziom znak na niebie taki. Zga¶nie wszelkie ¶wiat³o na niebie i bêdzie wielka ciemno¶æ po ca³ej ziemi. Wtenczas uka¿e siê znak krzy¿a na niebie, a z otworów, gdzie by³y rêce i nogi przebite Zbawiciela, bêd± wychodzi³y wielkie ¶wiat³a, które przez jaki¶ czas bêd± o¶wiecaæ ziemiê. Bêdzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.
¦w. s. M. Faustyna Kowalska: "Dziennieczek",W-wa 1999, s. 49.

Wicej