JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi


Tylko mi³o¶æ Boga mo¿e odnowiæ serce cz³owieka i tylko ludzko¶æ uzdrowiona w sercu z parali¿u mo¿e powstaæ i i¶æ naprzód.


Mi³o¶æ Boga jest prawdziw± moc±, która odnawia ¶wiat.

Z rozwa¿ania Ojca ¶w. Benedykta XVI podczas modlitwy Anio³ Pañski 19.02.2006r.

Wicej