JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Kto pragnie,
ten pije z rado¶ci±
i nie smuci sie,
¿e nie potrafi wypiæ ¼ród³a.Niechaj raczej ¼ród³o porzewy¿sza twoje pragnienie, ni¿by pragnienie mia³o wyczerpac ¼ród³o. Je¶li ugasisz pragnienie nie wyczerpuj±c ¼ród³a, mo¿esz zeñ piæ ponownie, gdy tylko zapragniesz. Gdyby za¶ z ustaniem pragnienia usta³o tak¿e i ¼ród³o, to takie nad nim zwyciêstwo sta³oby siê dla ciebie nieszczê¶ciem.
Z komentarza ¶w. Efrema, diakona, do czterech Ewangelii (1,18-19).

Wicej