JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Jaki cz³owiek taka i jego modlitwa. To, czym jeste¶my, wynika ze sposobu naszego odnoszenia siê do Boga.Cz³owiek, który siê wcale nie modli, to kto¶, co próbowa³ uciec od samego siebie, poniewa¿ uciek³ od swego Stwórcy. Ale i on, chocia¿ traci sw± rzeczywisto¶æ, jest jej bli¿szy ni¿ cz³owiek modl±cy siê fa³szywym i k³amliwym sercem. (Thomas Merton: Nikt nie jest samotn± wysp±)

Wicej