JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi


Ubóstwo, czysto¶c i pos³uszeñstwo stanowi± charakterystyczne cechy cz³owieka odkupionego, wewnêtrznie wyzwolonego z niewoli egoizmu.


Wolni, aby kochaæ, wolni, aby s³u¿yæ - tacy s± mê¿czy¼ni i kobiety, którzy wyrzekaj± siê siebie dla Królestwa niebieskiego. Gdy id± w ¶lady Chrystusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego, prze¿ywaj± tê wolno¶æ jako solidarno¶æ, czyli uczestniczenie w trudno¶ciach duchowych i materialnych braci.

Jan Pawe³ II, 1.02.2003 roku, podczas Mszy ¶w. z okazji obchodów Dnia ¯ycia Konsekrowanego w Rzymie.

Wicej