JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi


... a przecie¿ wszystko takie proste
kiedy zbli¿amy siê do Boga.

Wicej