JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Zanim otrzymali¶my przykazanie mi³owania Boga, ju¿ wcze¶niej, od urodzenia, zosta³a nam dana moc i umiejêtno¶æ mi³owania.


Regu³y d³u¿sze, Resp. 2,1.

Wicej