JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi


Có¿ mo¿e siê zmieniæ w moim postêpowaniu?
Nie mogê przecie¿ przestaæ s³u¿yæ ludziom.
Dziêki Ci, Panie, ¿e mn± siê pos³ugujesz.Przedwczoraj otrzyma³em ponad 40 listów z podziêkowaniami za Mszê ¶w. w intencji Ojczyzny. Niektóre wypowiedzi s± wzruszaj±ce.
(...)
Znowu mi pomalowali samochód bia³± farb±. Z 13 na 14 grudnia o godz. 2:00 w nocy dzwonek do drzwi, a za chwilê wybuch.
(...)
By³ u mnie ks. bp Kraszewski prosz±c, bym wyby³ na parê dni, bo jest rozkaz aresztowania mnie po Mszy ¶w.
[w:] Zapiski 80-84

Wicej