JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

¦wiêty Michale Archaniele
z mieczem tr±b± tarcz± ciê¿k±
prowad¼ duszê do Nieba
zwyczajn± poln± ¶cie¿k±


Jan Twardowski: Kilka mysli o anio³ach, str.37

Wicej