JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

W pracy ludzkiej chrze¶cijanin odnajduje cz±stkê Chrystusowego Krzy¿a
i przyjmuje j± w tym samym duchu odkupienia, w którym Chrystus przyj±³ za nas swój Krzy¿.Laborem Exercens, 27

Wicej