JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Umowy gdañskie pozostaj± w dziejach Polski wyrazem (...) narastaj±cej ¶wiadomo¶ci ludzi pracy odno¶nie do ca³ego ³adu spo³eczno-moralnego na polskiej ziemi. Siêgaj± one sw± genez± do tragicznego grudnia 1970 roku. I pozostaj± wci±¿ zadaniem do spe³nienia!


Jan Pawe³ II na Zaspie w Gdañsku w czerwcu 1987 roku.

Wicej