JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Choæby¶cie unicestwili
wszystkie nasze ¶wiadectwa,
to nawet nieme s³oje drzew,
to nawet nasze nieme ko¶ci powiedz±

w jakich ¿yli¶my czasach.Wiersz z okresu stanu wojennego umieszczony w tomie "Niepodlegli nico¶ci" wydanym przez "Znak" w Krakowie w 1989 roku.

Wicej